ਕਲੀਸਿਯਾ ਐਲਬਮ

  • ਕਲੀਸਿਯਾ ਜੀਵਨ
  • ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ
  • ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ

ਇੰਜੀਲ ਹਾਟਲਾਈਨ

  • ਏਸ਼ੀਆ
  • ਯੂਰੋਪ
  • ਓਸ਼ੇਨੀਆ
  • ਅਮੇਰਿਕਾਸ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਓ

ਜੁੜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

+91-970-782-1023 contact.pa@godfootsteps.org

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ

    ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ