ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਚਨ

6 ਵੀਡੀਓ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ