ਪੁਸਤਕਾਂ

 • ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ

  ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ” (ਯੂਹੰਨਾ 1:1)। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਵਚਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਚਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਵਾਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਰਾਹ, ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।
 • ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ—ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

  ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ