ਪੁਸਤਕਾਂ

 • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕੰਮ

  ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 1:1)। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਵਚਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ (ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਚਨ), ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੇ ਜਿਲਦਾਂ ਹਨ; ਜਿਲਦ ਇੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕੰਮ; ਜਿਲਦ ਦੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ; ਜਿਲਦ ਤਿੰਨ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ; ਜਿਲਦ ਚਾਰ, ਮਸੀਹ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ; ਜਿਲਦ ਪੰਜ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ; ਅਤੇ ਜਿਲਦ ਛੇ, ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ।
 • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ

  ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚਲੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਚਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਹਾਅ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਖੁਦ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
 • ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਲਦ ਇੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਚਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਵਾਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਚਾਈ, ਰਾਹ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

  ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ