ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਚਨ

ਹੋਰ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਚਨ | “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ” | ਅੰਸ਼ 71

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖ…

ਹੋਰ ਵੇਖੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ