ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ

ਜਿਲਦ ਇੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕੰਮ

ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 1:1)। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਵਚਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ (ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਚਨ), ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੇ ਜਿਲਦਾਂ ਹਨ; ਜਿਲਦ ਇੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕੰਮ; ਜਿਲਦ ਦੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ; ਜਿਲਦ ਤਿੰਨ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ; ਜਿਲਦ ਚਾਰ, ਮਸੀਹ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ; ਜਿਲਦ ਪੰਜ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ; ਅਤੇ ਜਿਲਦ ਛੇ, ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ।

ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ