ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਛਾਤਾਵਾ ਕਰੇਂਗਾ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਧਰਮ, ਗੰਦਗੀ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਇਹ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੋਬਰ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ “ਹਵਾਲਾ ਸਮੱਗਰੀ” ਬਣਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ—ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦਿਯਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰਬਤ, ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਇਸਰਾਏਲ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌ-ਗੁਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ—ਭਾਵ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਵੱਛਿਆਂ ਅਤੇ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਪਹਿਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਉੱਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਲ-ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘਿਰਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ “ਦਿਲਚਸਪੀ” ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਵਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਤਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਨੂੰ “ਕੱਚੇ ਮਾਲ” ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਢੇਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ! ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਭਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੌ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚਲੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ, ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਤੂੰ ਆਪਣੇ “ਪਿਤਾ” ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ; ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚੇਂਗਾ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਬਦਸੂਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁੱਝਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਨਮੋਹਕਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਂਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰੱਖੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਰੋਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੂਧਾ ਪਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਏਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇਂਗਾ. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸੀ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ “ਸੇਵਾ” ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਮੇਰਾ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ; ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਕ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੁਲਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ, ਗਲਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਟੇਢੇਪਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਧਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਕੁਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਅੰਤ ਆਪਹੁਦਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਆਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਦੇ ਤਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਬਰ ਵਿਚਲਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਛੋਟਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਖੰਭ ਫੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮੇਰੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ, ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ, ਅਸਫਲ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੀਚ ਹੋ! ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਨੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚੀਜ਼! ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਵਾਲੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ? ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ; ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ—ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ—ਯਹੋਵਾਹ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈਂ! ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਨ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਯੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਮੇਰੀਆਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਜਕ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਬੜੀ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ; ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਤੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਨੀਚ! ਮੇਰੀ ਅੱਗ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਗ, ਤੈਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ!

ਪਿਛਲਾ: ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ?

ਅਗਲਾ: ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੈਟਿੰਗਸ

  • ਪਾਠ
  • ਵਿਸ਼ੇ

ਠੋਸ ਰੰਗ

ਵਿਸ਼ੇ

ਅੱਖਰ

ਅੱਖਰ ਸਾਈਜ਼

ਕਤਾਰ ਵਿੱਥ

ਕਤਾਰ ਵਿੱਥ

ਪੰਨੇ ਦੀ ਚੁੜਾਈ

ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ

ਖੋਜ ਕਰੋ

  • ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ
  • ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ