ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਚਨ: ਕੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ | ਅੰਸ਼ 24

ਨਵੰਬਰ 12, 2021

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਯੁਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁਗ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹਧਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਹਧਾਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਦੇਹਧਾਰਣ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਯੁਗ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਰੂਪੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਹਧਾਰਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਹਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਪਬਲੀ ਬਣਿਆ; ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਪਬਲੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

“ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ” ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅੰਸ਼

Christ of the Last Days Has Brought the Age of Kingdom

I

When Jesus came to the world of man, He ended the Age of Law, and He brought the Age of Grace. In the last days God became flesh once more, He ended the Age of Grace and He brought the Age of Kingdom. Those who accept the second incarnation of God will be led to the Kingdom Age and accept God’s guidance. After man was forgiven his sins, God returned to flesh to lead him. He will lead man into the new age. He’s begun the work of judgment to bring man to a higher realm. Those who submit enjoy higher truth, will receive much greater blessings, truly living in the light. They will gain the truth, way and life.

II

Jesus did much work among man. Redemption of all mankind was the only work He completed. He became man’s offering for sin, yet He did not rid man of all his corrupt disposition, all man’s corruption. Saving man from Satan meant Jesus had to take on man’s sins, but God’s greater work required to rid man of Satan’s corruption. After man was forgiven his sins, God returned to flesh to lead him. He will lead man into the new age. He’s begun the work of judgment to bring man to a higher realm. Those who submit enjoy higher truth, will receive much greater blessings, truly living in the light. They will gain the truth, way and life.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

ਹੋਰ ਵੇਖੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Leave a Reply

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਰੱਦ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ