ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਚਨ

7 ਵੀਡੀਓ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ