ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਚਨ: ਕੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ | ਅੰਸ਼ 28

ਨਵੰਬਰ 12, 2021

ਰਾਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੁਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਚਨ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਅਚਰਜਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂਲ-ਤੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਚਨ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਵੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟਾਏ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ “ਵਚਨ” ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਚਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੇਠ ਜੀਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੁਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਚੰਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

“ਵਚਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ” ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅੰਸ਼

ਹੋਰ ਵੇਖੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਰੱਦ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ Messenger ’ਤੇ ਜੁੜੋ